• krew

Krew : rola krwi , składniki krwi funkcje w organizmie człowieka

Co to jest krew? Składniki krwi rola oraz krew funkcje w organizmie człowieka.

Krew jest jednym z najważniejszych płynów w organizmie człowieka, pełniąc szereg kluczowych funkcji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów i narządów. Jest to złożony płyn biologiczny, którego skład i właściwości są precyzyjnie regulowane, aby zapewnić optymalne warunki dla życia i zdrowia. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi roli krwi w organizmie, a także przedstawienie składników tego niezwykłego płynu oraz funkcji, jakie pełnią w utrzymaniu homeostazy i zapewnieniu zdrowia.

Krew jest nieustannie pompowana przez serce, przepływając przez rozległą sieć naczyń krwionośnych, dostarcza tlen i składniki odżywcze do komórek, jednocześnie odprowadzając produkty przemiany materii i dwutlenek węgla. Pełni także kluczową rolę w obronie organizmu przed infekcjami i chorobami, uczestniczy w procesach gojenia się ran, reguluje temperaturę ciała oraz utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową i osmotyczną.

Składniki krwi można podzielić na elementy morfotyczne, takie jak czerwone i białe krwinki oraz płytki krwi, oraz na osocze, będące płynną częścią krwi. Każdy z tych składników pełni specyficzne funkcje, a ich właściwe proporcje i stan są ściśle monitorowane przez organizm. W artykule zostaną szczegółowo omówione poszczególne elementy krwi, ich budowa, funkcje oraz rola, jaką odgrywają w utrzymaniu zdrowia i homeostazy organizmu człowieka.

Artykuł ten ma na celu nie tylko dostarczenie wiedzy na temat krwi i jej funkcji, ale także podkreślenie znaczenia regularnych badań krwi w profilaktyce i diagnostyce wielu chorób. Wiedza na temat składników krwi i ich roli w organizmie może pomóc w lepszym zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania naszego ciała, a także w świadomym dbaniu o własne zdrowie.

Skąd się bierze krew - krew powstawanie ?

Powstanie krwi : krew jest wytwarzana w szpiku kostnym, który jest miękką tkanką znajdującą się wewnątrz kości. Proces tworzenia się komórek krwi nazywany jest hematopoezą.

Proces hematopoezy:

Komórki Macierzyste: Wszystkie komórki krwi pochodzą od wspólnej komórki macierzystej, zwaną hematopoetyczną komórką macierzystą. Ta komórka ma zdolność do samoodnowy oraz do przekształcania się w różne typy komórek krwi.

Diferencjacja: Komórka macierzysta różnicuje się na kilka różnych linii komórkowych, które ostatecznie prowadzą do powstania różnych typów komórek krwi:

 • Linia erytrocytarna, prowadząca do powstania czerwonych krwinek (erytrocytów).
 • Linia leukocytarna, prowadząca do powstania białych krwinek (leukocytów), które są dalej podzielone na różne typy, takie jak limfocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile, i monocytów.
 • Linia megakariocytowa, prowadząca do powstania płytek krwi (trombocytów).

Czynniki wpływające na hematopoezę:

Czynniki wzrostu i hormony: Istnieje wiele różnych czynników wzrostu i hormonów, które regulują proces hematopoezy, takich jak erytropoetyna (stymuluje produkcję czerwonych krwinek), trombopoetyna (stymuluje produkcję płytek krwi), czy czynniki kolonii-stymulujące (G-CSF, GM-CSF), które stymulują produkcję białych krwinek.

Stan organizmu: Stan zdrowia, dieta, wiek, i poziom aktywności fizycznej mogą wpływać na produkcję komórek krwi.

Choroby i leki: Niektóre choroby, takie jak anemia, białaczka, i inne zaburzenia hematologiczne, mogą zaburzać normalną hematopoezę. Leki, takie jak chemioterapeutyki, mogą także wpływać na ten proces.

Produkcja krwi jest zatem złożonym procesem, który jest ściśle regulowany, aby zapewnić właściwą ilość i proporcję różnych typów komórek krwi w organizmie. W przypadku utraty krwi, organizm jest w stanie zwiększyć produkcję komórek krwi, aby skompensować straty i utrzymać homeostazę.

Funkcje krwi - jakie są funkcje krwi ?

Krew znaczenie biologiczne - krew rola organizm człowiek, krew i jej znaczenie :

Krew pełni w organizmie szereg niezwykle ważnych funkcji, odgrywając kluczową rolę w utrzymaniu życia i zdrowia. Poniżej przedstawiam najważniejsze funkcje krwi:

1. Transport:

 • Dostarczanie tlenu: Czerwone krwinki transportują tlen z płuc do wszystkich komórek ciała.
 • Odprowadzanie dwutlenku węgla: Krew przewozi dwutlenek węgla (produkt przemiany materii) z komórek do płuc, skąd jest usuwany z organizmu.
 • Dostarczanie składników odżywczych: Krew transportuje składniki odżywcze (takie jak glukoza, aminokwasy, witaminy, minerały) z przewodu pokarmowego do komórek.
 • Odprowadzanie produktów przemiany materii ( usuwanie produktów ubocznych) : Krew usuwa z organizmu produkty przemiany materii, które są następnie wydalane przez nerki i układ moczowy.

2. Ochrona:

 • Obrona przed infekcjami: Białe krwinki są elementem układu odpornościowego i walczą z infekcjami oraz innymi patogenami.
 • Krzepnięcie krwi: Płytki krwi oraz białka osocza uczestniczą w procesie krzepnięcia, pomagając zatamować krwawienia i goić rany.
 • Neutralizacja toksyn: Niektóre składniki krwi pomagają neutralizować i usuwać toksyny z organizmu.

3. Regulacja:

 • Regulacja pH: Krew pomaga utrzymać stabilne pH ciała, co jest kluczowe dla funkcjonowania enzymów i innych procesów biologicznych.
 • Regulacja temperatury: Krew rozprowadza ciepło wytwarzane w organizmie, pomagając utrzymać stałą temperaturę ciała.
 • Regulacja równowagi wodno-elektrolitowej: Krew pomaga utrzymać właściwą równowagę wody i elektrolitów w organizmie.

4. Funkcje Transportowe:

 • Hormony (nośnik hormonów) : Krew transportuje hormony z gruczołów endokrynologicznych do docelowych komórek i tkanek, gdzie wywierają swoje działanie.
 • Enzymy i inne czynniki: Krew przewozi różne enzymy, czynniki wzrostu i inne substancje, które uczestniczą w regulacji procesów metabolicznych.

5. Rola w Homeostazie:

 • Utrzymywanie ciśnienia krwi: Objętość krwi i jej składniki mają wpływ na ciśnienie krwi, co jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego.

Podsumowując, krew jest niezwykle ważnym płynem organizmu, który odgrywa kluczową rolę w wielu procesach życiowych, od transportu składników odżywczych i tlenu, przez obronę przed infekcjami, po regulację procesów metabolicznych i utrzymanie homeostazy. Jej prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne dla zachowania zdrowia i życia.

Budowa krwi - składniki krwi:

osocze krwiKrew skład - krew składniki - przedstawiamy elementy morfotyczne krwi.

Krew jest skomplikowanym płynem tkankowym, składającym się z różnych rodzajów komórek i substancji rozpuszczonych w osoczu. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis budowy krwi:


A. Osocze Krwi:

Osocze stanowi około 55% całkowitej objętości krwi i jest to wodny roztwór, w którym zawieszone są inne składniki krwi. Osocze składa się głównie z wody (około 90%), ale zawiera także elektrolity (np. sód, potas, kalc), białka (np. albuminy, globuliny, fibrynogen), hormony, gazy (tlen, dwutlenek węgla), składniki odżywcze (glukoza, aminokwasy, kwasy tłuszczowe) oraz produkty przemiany materii (urea, kreatynina).


Białka Osocza:

Osocze krwi zawiera różne białka, które pełnią wiele funkcji, w tym:

 • Albuminy: utrzymują ciśnienie onkotyczne krwi, transportują różne substancje.
 • Globuliny: odpowiadają za obronę immunologiczną (przeciwciała), transportują hormony.
 • Fibrynogen: jest prekursorem fibryny, kluczowego białka w procesie krzepnięcia krwi.

B. Krwinki (krew krwinki )

1. Czerwone Krwinki (Erytrocyty):

Czerwone krwinki stanowią około 45% objętości krwi. Są to dyskowate, dwuwklęsłe komórki, które zawierają hemoglobinę - białko zdolne do wiązania i transportu tlenu i dwutlenku węgla. Erytrocyty są odpowiedzialne za transport tlenu z płuc do tkanek oraz za odprowadzanie dwutlenku węgla z tkanek do płuc.

2. Białe Krwinki (Leukocyty):

Białe krwinki są elementem układu odpornościowego i stanowią mniej niż 1% objętości krwi. Są to komórki o różnych kształtach i rozmiarach, które pełnią funkcje obronne, zwalczając infekcje, bakterie, wirusy i inne patogeny. W zależności od typu, białe krwinki mogą pochłaniać i niszczyć patogeny (fagocytoza), wytwarzać przeciwciała czy uczestniczyć w reakcjach alergicznych.

3. Płytki Krwi (Trombocyty) - krew zasklepianie rany:

Płytki krwi są małymi, bezjądrowymi fragmentami komórek, które powstają w szpiku kostnym. Mają kluczowe znaczenie w procesie krzepnięcia krwi, inicjując tworzenie zakrzepu, który zamyka uszkodzone naczynie krwionośne, zapobiegając dalszemu krwawieniu.


Podsumowując, krew jest złożonym płynem, w którego skład wchodzą komórki (czerwone i białe krwinki, płytki krwi) oraz osocze z rozpuszczonymi w nim białkami, elektrolitami, składnikami odżywczymi i produktami przemiany materii. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Główne grupy krwi u człowieka - Jakie są grupy krwi?

krewKrew grupa krwi (grupa krwi układ ab0, grupa krwi układ rh)

Grupy krwi są klasyfikacją krwi opartą na obecności lub braku określonych antygenów na powierzchni czerwonych krwinek. Najbardziej znanymi systemami grup krwi są system AB0 i system Rh. Oznaczanie grupy krwi jest kluczowym badaniem, które musi zostać przeprowadzone przed każdą transfuzją krwi, aby zapewnić bezpieczeństwo i kompatybilność krwi dawcy z krwią biorcy.

System AB0 (jednostka krwi - układ abo):

W systemie AB0 wyróżnia się cztery grupy krwi:

Grupa A: na czerwonych krwinkach obecny jest antygen A, w osoczu przeciwciało przeciw B.
Grupa B: na czerwonych krwinkach obecny jest antygen B, w osoczu przeciwciało przeciw A.
Grupa AB: na czerwonych krwinkach obecne są antygeny A i B, w osoczu nie ma przeciwciał przeciw A ani B.
Grupa 0: na czerwonych krwinkach nie ma antygenów A ani B, w osoczu są przeciwciała przeciw A i B.

Osoba z grupą krwi 0 może być dawcą uniwersalnym (może oddać krew osobom ze wszystkimi grupami krwi), natomiast osoba z grupą krwi AB jest biorcą uniwersalnym (może otrzymać krew od osób ze wszystkimi grupami krwi).

System Rh:

System Rh klasyfikuje krew jako Rh-dodatnią (Rh+) lub Rh-ujemną (Rh-), w zależności od obecności lub braku antygenu Rh na powierzchni czerwonych krwinek.

Rh+: obecność antygenu Rh.
Rh-: brak antygenu Rh.

Obecność lub brak antygenu Rh jest ważny zwłaszcza w czasie ciąży. Jeśli kobieta Rh- jest w ciąży z dzieckiem Rh+ i krew dziecka dostanie się do krwiobiegu matki, może to prowadzić do konfliktu serologicznego i wytworzenia przeciwciał przeciwko krwinkom dziecka, co w przypadku kolejnej ciąży z dzieckiem Rh+ może prowadzić do poważnych komplikacji.

Podsumowując, grupy krwi są ważne w transfuzjologii, transplantologii oraz w medycynie matczyno-płodowej, a ich zrozumienie pomaga unikać poważnych reakcji immunologicznych i komplikacji zdrowotnych.

Ile litrów krwi człowiek posiada?

Liczba komórek organizm człowiek :

Ilość krwi (krwi obwodowej) w organizmie człowieka zależy od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, masa ciała, a także stan zdrowia. W litrze krwi obwodowej dorosłego człowieka znajduje się średnio około 5 milionów czerwonych krwinek, 7-11 tysięcy białych krwinek oraz 150-400 tysięcy płytek krwi.

Kobiety: przeciętnie od 4 do 5 litrów krwi.

Mężczyźni: przeciętnie od 5 do 6 litrów krwi. (Mężczyźni zazwyczaj mają więcej krwi niż kobiety, co wynika między innymi z większej masy ciała i zawartości mięśni).

Noworodki: około 0,25-0,3 litra krwi (250-300 ml).

Dzieci w wieku 1 roku: około 0,75-0,8 litra krwi (750-800 ml).

Dzieci w wieku 5 lat: około 1,2-1,5 litra krwi.

Dzieci w wieku 10 lat: około 2-2,5 litra krwi.

Ilość krwi w organizmie jest zmienna i zależy od wielu czynników. Krew stanowi około 7-8% masy ciała człowieka. Warto pamiętać, że utrata 15-20% całkowitej ilości krwi może prowadzić do wstrząsu hipowolemicznego, stanu zagrażającego życiu wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej.

Krew choroby:

Krew jest niezbędnym składnikiem organizmu, który pełni wiele ważnych funkcji, takich jak transport tlenu, substancji odżywczych, hormonów oraz odprowadzanie produktów przemiany materii i dwutlenku węgla. Jednakże krew może być także źródłem różnych chorób i stanów patologicznych, które wpływają na jej skład i funkcjonowanie. Poniżej przedstawiono kilka przykładów chorób związanych z krwią:

 • Anemia jest stanem, w którym poziom hemoglobiny w czerwonych krwinkach jest obniżony, co prowadzi do niedotlenienia tkanek. Może to być spowodowane niedoborem żelaza, witaminy B12, przewlekłymi chorobami, utratą krwi, a także chorobami szpiku kostnego.
 • Białaczka (Leukemia) to grupa chorób nowotworowych, które wpływają na produkcję białych krwinek w szpiku kostnym, prowadząc do ich nadmiernej produkcji i gromadzenia się w organizmie. Może to prowadzić do osłabienia układu odpornościowego, anemii oraz zwiększonej skłonności do krwawień.
 • Choroby krzepnięcia krwi (krzepliwość krwi ) - do tej grupy należą między innymi hemofilia i choroba von Willebranda, które są dziedzicznymi zaburzeniami krzepnięcia krwi. Osoby cierpiące na te choroby mają problem z zatrzymaniem krwawienia, co może prowadzić do poważnych komplikacji.
 • Zakrzepica to stan, w którym w naczyniach krwionośnych tworzą się skrzepliny (zakrzepy), co może prowadzić do zatorów i zakłócenia przepływu krwi. Zakrzepy mogą być szczególnie niebezpieczne, gdy dotyczą ważnych organów, takich jak serce, płuca czy mózg.
 • Sepsa jest ciężkim stanem zapalnym, który może rozwinąć się w odpowiedzi na infekcję i rozprzestrzenić się na cały organizm. Sepsa może prowadzić do uszkodzenia narządów, niewydolności wielonarządowej i śmierci.
 • Choroby autoimmunologiczne - w chorobach autoimmunologicznych układ odpornościowy błędnie atakuje własne komórki i tkanki organizmu, co może prowadzić do uszkodzenia krwi i innych tkanek.

Podsumowując, choroby krwi są zróżnicowaną grupą stanów, które mogą wpływać na różne aspekty funkcjonowania krwi i całego organizmu. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla skutecznego zarządzania tymi chorobami i zapobiegania poważnym komplikacjom.

transfuzja krwiNarodowe Centrum Krwi

Narodowe Centrum Krwi pełni kluczową rolę w organizacji i koordynacji działań związanych z pobieraniem, testowaniem, przechowywaniem i dystrybucją krwi oraz jej składników w całym kraju.

System e-krew:

Dzięki systemowi e-krew, wszystkie procedury związane z donacją krwi są teraz bardziej zautomatyzowane i efektywne, co przyczynia się do lepszego zarządzania zapasami krwi i składników krwi.

Krew naturalny lek pacjent:

Krew jest często nazywana naturalnym lekiem, ponieważ jej transfuzja może uratować życie pacjenta w sytuacjach krytycznych, takich jak ciężka utrata krwi, operacje czy leczenie określonych chorób krwi.

Transfuzja krwi (przetaczanie krwi ) - ile krwi jednorazowo oddać należy:

Podczas jednej sesji oddawania krwi, dawca może jednorazowo oddać około 450-500 ml krwi, co stanowi bezpieczną ilość, nie powodującą zagrożenia dla jego zdrowia.

Omdlenia przy utracie krwi - Ile krwi stracić zemdleć?

Aby doszło do zasłabnięcia, strata krwi musi być dość znacząca; jednakże nawet utrata mniejszej ilości krwi, szczególnie w krótkim czasie, może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy i uczucia omdlenia. • Uwaga!

  Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny, nie konsultacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.


  Zapraszamy na portale: 
  www.szczawnica.top
  www.pieniny.net.pl
  www.pieniny.com
  www.szczawnica.com
  www.nrs.pl

 • Dla kobiet i nie tylko...

  logo vns

 • Serwis:

  Serwis zawiera tematy: ciąża, objawy ciąży, rozwój dziecka jak i również tematy dotyczące płodności kobiety, objawy płodności, cyklu miesiączkowego i inne. Nie brakuje tematów dotyczących żywienia, ćwiczeń, chorób. Znajdą się tu tematy: pielęgnacja paznokci, skóra, manicure, włosy, wizaż, stylizacja, kobiety, pedicure, kosmetyka, makijaż, uroda, kosmetyki, twarz, paznokcie, pielęgnacja piersi.